Pasport a projekt dopravního značení

Pasport a projekt dopravního značení se zpracovává na místních a účelových komunikacích obce či města včetně návazností na komunikace ostatních správců. Pasport a projekt dopravního značení je tvořen ze dvou částí. Prvním krokem je provedení kompletní pasportizace značení (tzn. zhodnocení a evidence stávajícího stavu). Druhým velmi důležitým a často opomíjeným krokem je vlastní zpracování projektu dopravního značení tak, aby bylo značení v obci či ve městě uvedeno do souladu s platnými předpisy. Projekt řeší, zda je dopravní značení v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., zda není nadbytečné a zda splňuje náležitosti vyhlášky č. 294/2015 Sb. a TP 65. Pokud tomu tak není, navrhuje se řešení, které zjedná nápravu. Dále se v rámci projektu zapracovávají požadavky zákazníka.

Pasportem se rozumí zmapování stávajícího stavu SDZ a DZ, což by samo o sobě neřešilo dopravní situaci v obci.

Projektem se rozumí zhodnocení stávající dopravní situace a navržení vhodných opatření pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále zahrnutí požadavků obce/města.

Dokončený pasport a projekt dopravního značení se po schválení dotčenými orgány stává závazným a platným dokumentem, který může sloužit jako základ pro následnou výměnu či doplnění dopravního značení tzn. realizaci dopravního značení.

Pasport a projekt dopravního značení zahrnuje:

  • kompletní pasportizaci svislého dopravního značení (SDZ)
  • návrh a zpracování projektu svislého dopravního značení – návrh řešení
  • textovou část s tabulkami s detailním popisem dopravního značení
  • mapovou část s označením umístění dopravních značek
  • pasportizace je zpracována pro komunikace patřící obci včetně jejích místních částí
  • veškerá projednání s dotčenými orgány (nezbytná i pro vlastní následnou realizaci značení)
  • orientační návrh rozpočtu na případné doplnění nebo výměnu SDZ